Beschrijving Werkplan

Werkplan / Convenant

De werkzaamheden van onze zorgcoördinatoren staan beschreven in het zorgconvenant.

We werken altijd volgens de verschillende fases zoals ze staan beschreven. Echter, iedere situatie is anders waardoor we altijd per persoon de situatie inschatten en de fases afstemmen op de persoonlijke situatie. 

In de beschrijving van de fases staat steeds de "aanbrenger" beschreven. Veelal zullen dit de professionals zijn die een aanmelding doen, echter werken we zoveel mogelijk samen met diegene over wie de zorgen bestaan. De aanbrenger kan dan ook tekstueel worden vervangen door "het (vermoedelijke) slachtoffer".

Fase aanmelding en intake:
Samen met de "aanbrenger" bepalen we of de casus besproken dient te worden op de "Zorgtafel Mensenhandel". Soms gebeurt het dat we gebeld worden met de vraag om even mee te denken. De zorgen dienen dan niet in groter verband besproken te worden, deze casus wordt dan ook niet aangemeld voor de Zorgtafel Mensenhandel.
Soms is het juist prettig om multidisciplinair naar een situatie te kijken, omdat de situatie complex is, de vermoedens niet te bevestigen noch te ontkennen zijn of omdat de processen van alle betrokkenen door elkaar heen lopen.

Fase triage en voorbereiding casusoverleg:
Tijdens de Zorgtafel Mensenhandel wordt de situatie besproken. Voordat de Zorgtafel wordt georganiseerd wordt er eerst samen met de aanbrenger een doel van dit overleg bepaald.  Daarnaast wordt er samen bepaald welke partijen er uitgenodigd gaan worden aan de Zorgtafel. Dit zijn alle partijen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie van het (vermoedelijke)  slachtoffer. Daarnaast wordt het (vermoedelijke)  slachtoffer altijd uitgenodigd/ op de hoogte gebracht van de Zorgtafel.

Fase casusoverleg / De Zorgtafel Mensenhandel:
De Zorgtafel wordt voorgezeten door een zorgcoördinator van ons team.  Daarnaast kan onze Gedragswetenschapper uit worden genodigd (eventueel samen met een andere collega met een specifieke expertise. Samen met alle aanwezige partijen wordt er eerst een beeld geschetst van de huidige situatie. Daarnaast worden de zorgen geuit en wordt er besproken wat iedere partij zou kunnen betekenen ter verbetering. De Zorgtafel eindigt met het maken van concrete vervolgafspraken / acties (het vormen van een Plan van Aanpak).
Alle partijen die deelnemen aan de Zorgtafel Mensenhandel hebben het convenant ondertekend. 

Fase afschaling:
De zorgcoördinator ziet toe op de naleving van het Plan van Aanpak welke tijdens de Zorgtafel Mensenhandel is gevormd. Er zijn 6 criteria opgesteld, wanneer er aan 1 van deze criteria is voldaan kan de zorgcoördinator in afstemming met de aanbrenger besluiten af te schalen.
Dit betekent niet automatisch dat onze inzet stopt, vaak blijven we dan nog op de achtergrond betrokken om de betrokken aanbrenger te ondersteunen.