Handelen bij (vermoedelijk) slachtofferschap

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2023/01/Mensenhandel15-2-scaled-904x273.jpg

Handelen bij (vermoedelijk) slachtofferschap
Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) slachtofferschap, is het van belang om als professional te handelen. Dit kun je doen door de stappen van de meldcode huiselijk geweld te hanteren. Hieronder worden de stappen van de meldcode, afgestemd op seksuele uitbuiting in plaats van huiselijk geweld, doorgenomen. Verder staat onderaan de pagina vermeld waar je terecht kunt voor externe deskundigen die jou kunnen ondersteunen in het zetten van vervolgstappen of het realiseren van de juiste hulp.

Uitvoeren van de meldcode
Stap 1: Signalen in kaart brengen.
Breng de signalen die duidden op (vermoedelijk) slachtofferschap in kaart en leg de signalen zorgvuldig vast. Met betrekking tot de vastlegging is het belangrijk dat de signalen zo concreet en volledig mogelijk beschreven worden De lijsten met de signalen die kunnen duidden op seksuele uitbuiting zijn te vinden op de webpagina signaleren onder het kopje signalen lijsten.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig inzet van een deskundige
Bespreek de signalen met je collega’s. Naast het betrekken van de directe collega’s kan het ook helpend zijn om een deskundige vanuit de organisatie bij de casus te betrekken. Zo hebben sommige organisaties hier een speciaal meldpunt voor of wordt er gebruik gemaakt van de inzet van gedragsdeskundigen. Als hulpverlener kun je hierin kijken welke ondersteuning jouw organisatie biedt.

Stap 3: Gesprek met de cliënt
Ga als hulpverlener in gesprek met de cliënt over de signalen die je gesignaleerd hebt. Leg hierin eerst het doel van het gesprek uit en bespreek vervolgens concreet welke signalen je opgevallen zijn. Geef de cliënt vervolgens de ruimte om te reageren. Verder is het belangrijk dat je onbevooroordeeld het gesprek in gaat. Er is namelijk nog niet bekend wat er daadwerkelijk speelt, dus het is van belang dat je het gesprek met een open houding in gaat.

Stap 4: Maak een afweging
Is er nog steeds een vermoeden van slachtofferschap van seksuele uitbuiting en daarbij dus ook structurele onveiligheid, dan wordt doorgegaan naar stap 5 van de meldcode. Is er geen vermoeden meer van slachtofferschap, dan kan de meldcode weggelegd worden mits alles goed opgenomen en vastgelegd is in het dossier van de cliënt.

Stap 5: Beslissen
Bij de laatste stap wordt besloten hoe er verder gehandeld gaat worden en welke hulp er geboden moet worden. Wanneer hulpverlening voor de cliënt wenselijk zou zijn, moet er bekeken worden of deze hulp binnen de betreffende organisatie geboden kan worden. Wanneer dit niet het geval is kan er besloten worden om externe deskundigen te betrekken bij de casus.

Bij welke organisaties kun je terecht bij (vermoedens van) slachtofferschap?
Iedere provincie heeft een eigen organisatie die de rol van zorgcoördinator mensenhandel op zich genomen heeft. Bij deze organisatie kun je terecht wanneer er (vermoedelijk) sprake is van seksuele uitbuiting bij de cliënt in kwestie, maar ook bij andere situaties waar mogelijk sprake is van mensenhandel. De organisatie denkt mee over de vervolgstappen en helpt bij het realiseren van de juiste hulp voor de cliënt.

Wil je weten welke zorgcoördinator er actief is binnen jouw provincie? Klik dan op de onderstaande link:

Wegwijzer Mensenhandel
Terug